ครม. ลด ภาษีคาร์ซีท (Car seat) ไปจนถึง 31 ธ.ค. 66

ครม. ลด ภาษีคาร์ซีท (Car seat) ไปจนถึง 31 ธ.ค. 66

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำการลดอัตรา ภาษีคาร์ซีท (Car seat) ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้า – ภาษีคาร์ซีท ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง ลดอัตราอากร และยกเว้นศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สาระสำคัญ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดยกเว้นอากร สำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้ามาโดยให้ยกเว้นอากรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จึงให้จัดเก็บอัตราอากรร้อยละ 20 ตามเดิม

ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 13 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตลาดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กส่วนใหญ่ เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังมีผู้ประกอบการไทยที่ผลิตที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจำนวนน้อย เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในประเทศที่ผ่านมามีจำนวนไม่มากพอ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีการลงทุน อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่า การลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสนับสนุนการลดราคาให้กับผู้บริโภค ประกอบกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก อาจสนใจที่จะลงทุนผลิตที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในประเทศเพิ่มมากขึ้น

“ธุรกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในระยะข้างหน้า บริบทใหม่ของโลกที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศมหาอำนาจของโลกให้น้ำหนักกับประเด็นนี้มากขึ้น และอาจมาใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า ภาคธุรกิจไทยจึงต้องเตรียมการรับมือ

โดยหันมาดำเนินธุรกิจบนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี ปัจจัยแวดล้อมใหม่ก็อาจส่งผลบวกต่อการค้าไทยได้เช่นกัน เช่น แนวนโยบายของผู้นำสหรัฐฯ ที่จะปรับตัวเข้าสู่กฎกติกาสากลมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาชี้ว่าจะส่งผลบวกต่อการส่งออกของไทยอย่างชัดเจน อีกทั้ง ความตกลง RCEP ที่จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้า จากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่เพิ่มขึ้น และอานิสงส์จากการค้าระหว่างคู่เจรจาที่จะคึกคักขึ้น”

เช็กด่วน ซื้อพันธบัตร “ออมเพิ่มสุข” รอบ 2 ถึง 30 มิ.ย.65 วันสุดท้าย

รีบไปซื้อกันด่วน พันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข รอบ 2 เปิดให้ซื้อถึง 30 มิ.ย.65 วันสุดท้าย ช้าหมดอดได้เงิน เช็กเงื่อนไข คุณสมบัตร และวิธีการซื้อได้เลยที่นี่ ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข รอบ 2 เปิดจำหน่ายให้กับประชาชนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ไม่แสวงกำไรแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน 2565 วันสุดท้าย วงเงิน 45,000 ล้านบาท เต็มหรือยัง วันนี้ The Thaiger มีคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว

เช็กเลย วิธีซื้อพันธบัตร รุ่น ออมเพิ่มสุข รอบที่ 2 ก่อนหมดเขตวันที่ 30 มิ.ย.65 นี้

| สรุปเงื่อนไขการซื้อ พันธบัตรออมเพิ่มสุข

สำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ออมเพิ่มสุข รอบ 2 จะเป็นแบบไม่จำกัดวงเงิน พร้อมเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในวงเงินคงเหลือจากช่วงที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2565 ตามรุ่นอายุและเกณฑ์เดียวกัน แต่จะมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามา ดังนี้

พันธบัตรออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.30% ต่อปี

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ได้เพิ่มนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ

โดยทั้งหมดนี้จะพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิซื้อ จากข้อกำหนดนิดิบุคคลซึ่งทำการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน หรือสำนักงานเขต ประกอบกับเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้

ในช่วงที่ 2 นี้จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565 จะจำหน่ายให้แก่นิติบุคคล ที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

วิธีซื้อพันธบัตร ออมเพิ่มสุข ก่อนหมดเขต 30 มิ.ย.65

สำหรับ วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง มีขั้นตอนการซื้อดังนี้

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง

เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม.

โอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วย Wallet ID หรือ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร

เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบุจํานวนเงิน และกดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก ( PIN )

รับหลักฐานป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป